Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Οδηγίες προς συγγραφείς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το Ιατρικό Βήμα  είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει ως σκοπό τη συμβολή στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής έρευνας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η δημοσίευση σε κάθε τεύχος μελετών κλινικής και βασικής έρευνας , πολλές από τις οποίες θα συνοδεύονται από άρθρα σύνταξης. Δημοσιεύονται επίσης ανασκοπήσεις, ενδιαφέροντα περιστατικά, καθώς και ειδικά άρθρα σχετιζόμενα με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και τις πολιτικές υγείας. Αναλυτικά στο περιοδικό δημοσιεύονται:

 • Άρθρα Σύνταξης και Βραχείες Ανασκοπήσεις.Σύντομα άρθρα με κριτική τοποθέτηση πάνω σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα. Τα Άρθρα Σύνταξης γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής
 • Ανασκοπήσεις. Συνθετική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε σύγχρονα ιατρικά θέματα. Προτιμώνται οι ανασκοπήσεις που πραγματεύονται ευρύτερου ενδιαφέροντος κλινικά θέματα, καθώς και εκείνες που παρουσιάζουν συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των ίδιων των συγγραφέων τους.
 • Πρωτότυπα άρθρα. Πρόκειται για την περιγραφή μελετών κλινικής και βασικής έρευνας σε όλα τα πεδία της ιατρικής επιστήμης .
 • Αναδρομικές μελέτες κλινικού υλικού (case series studies). Αναδρομικές μελέτες με σαφείς στόχους και ικανοποιητική μεθοδολογία, οι οποίες αναδεικνύουν προβλήματα, που η παραπέρα διερεύνησή τους ενδέχεται να έχει σημαντική ή ιδιάζουσα για τη χώρα μας επιστημονική αξία.
 • Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Νέες ή πολύ σπάνιες για το διεθνή ή για τον ελληνικό χώρο περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις νοσημάτων, εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων.
 • Άρθρα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων, που παρουσιάζονται κατά τον επαγωγικότερο δυνατό τρόπο.
 • Επιστημονική ειδησεογραφία. Γίνονται δεκτές για ενυπόγραφη δημοσίευση, βιβλιοκρισίες, σημαντικές ειδήσεις από την επιστημονική δραστηριότητα ιατρικών εταιρειών .
 • Ειδικά Τεύχη. Στα τεύχη αυτά δημοσιεύονται ειδικά θέματα επιστημονικής επικαιρότητας και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών συνεδρίων, κατόπιν πρόσκλησης της Συντακτικής Επιτροπής ή υποβολής σχετικής πρότασης στη Συντακτική Επιτροπή. Σε περίπτωση σχετικής πρότασης και αποδοχής ορίζονται από τη Συντακτική Επιτροπή Προσκεκλημένοι Εκδότες.

Διαδικασία

Οι εργασίες ελέγχονται αρχικά από τον Υπεύθυνο Σύνταξης ώστε να είναι σύμφωνες με τις παρούσες Οδηγίες προς τους Συγγραφείς. Οι ελλιπείς επιστρέφονται με υποδείξεις. Tα άρθρα θα κρίνονται για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα και το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Ωστόσο, γίνονται δεκτά προς κρίση τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σαν πρόδρομες ανακοινώσεις. Kατά την υποβολή της εργασίας, ο συγγραφέας δηλώνει, αν πρόκειται για πρώτη δημοσίευση, αν η εργασία έχει υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν έχει κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοσιευθεί, μερικά ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση συνυποβάλλονται αντίγραφα του υλικού αυτού για να εκτιμηθεί η δυνατότητα δημοσιεύσεως του νέου άρθρου.

Γίνονται δεκτές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εντός της Χώρας μας και δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά του Εξωτερικού, αρκεί να τηρηθούν οι όροι της Διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών, όπως αναθεωρήθηκαν το Δεκέμβριο του 2018 (http://www.icmje.org). Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να υπογράφουν την επιστολή υποβολής, να έχουν διαβάσει την εργασία και να συμφωνούν με το περιεχόμενο καθώς είναι όλοι υπεύθυνοι γι’ αυτό.

Όλες οι εργασίες κρίνονται από ένα ή δύο κριτές .Η Συντακτική Επιτροπή εγκρίνει προς δημοσίευση, επιστρέφει προς συμπλήρωση, αποφασίζει την επανεκτίμηση ή απορρίπτει τις εργασίες. Οι αναθεωρημένες εργασίες υποβάλλονται και πάλι με επιστολή υπογεγραμμένη από όλους τους συγγράφεις -στην οποία δηλώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν οι υποδειχθείσες αλλαγές ή αιτιολογείται τυχόν παράλειψή τους – μαζί με το αναθεωρημένο κείμενο. Σε όλα τα στάδια οι συγγραφείς ενημερώνονται για την εξέλιξη της κρίσης της εργασίας τους. Η Συντακτική Επιτροπή κοινοποιεί στους συγγραφείς τους λόγους απορρίψεως.

Γλώσσα

Η Ελληνική είναι η επίσημη γλώσσα του περιοδικού. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται δεκτά και άρθρα στην Αγγλική γλώσσα.

Απαιτείται παράλληλα από τους συγγραφείς η μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του τίτλου του άρθρου, των ονομάτων και κέντρων των συγγραφέων, της περίληψης και των λέξεων ευρετηρίου.

Συγγραφική ιδιότητα

Kάθε συγγραφέας πρέπει να έχει συμμετάσχει ουσιαστικά στην εργασία, ώστε να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του περιεχομένου της. H συγγραφική ιδιότητα πληρεί τρεις όρους: (α) σύλληψη της ιδέας, σχεδιασμός της μελέτης και ανάλυση των δεδομένων, (β) συγγραφή ή υπεύθυνη διόρθωση του κειμένου και (γ) έγκριση του προς δημοσίευση κειμένου. Όσοι απλά συνεισφέρουν στην έρευνα αναφέρονται στις ευχαριστίες. Tο περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αιτιολόγηση της συγγραφικής ιδιότητας. Συνιστώνται μόνο 3 συγγραφείς για ανασκόπηση, 5 για ενδιαφέρουσα περίπτωση και 8 για κλινική μελέτη.

 Δεοντολογία

Όταν η έρευνα αναφέρεται σε ανθρώπους, δηλώνεται αν η διαδικασία ήταν σύμφωνη με τους καθιερωμένους δεοντολογικούς κανόνες της Χώρας όπου έγινε η εργασία και σύμφωνη με τη διακήρυξη του Helsinki 1975 (Ελλ Καρδιολ Επιθ 21, ix, 1981) και όπου χρειάζεται αναφέρεται ότι δόθηκε η ενημερωμένη συγκατάθεση των ασθενών. Τα πρωτόκολλα προοπτικών μελετών επί ασθενών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή της νοσηλευτικής μονάδας  όπου νοσηλεύθηκαν. Ακολουθείται η τρέχουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στις πειραματικές εργασίες πρέπει να ακολουθούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν το χειρισμό των πειραματόζωων.

Σύγκρουση συμφερόντων

Σε εργασίες στις οποίες αναφέρονται επώνυμα εμπορικά προϊόντα (φάρμακα ή συσκευές) πρέπει να γίνεται δήλωση τυχόν οικονομικών σχέσεων και ενισχύσεων από τις εταιρείες που παράγουν, εμπορεύονται ή ανταγωνίζονται τα προϊόντα αυτά. Οπωσδήποτε εφ’ όσον οι συγγραφείς υποστηρίζονται από εταιρείες που περιλαμβάνονται στα σχετικα άρθρα των συγγραφέων απαιτείται η δημοσίευση αυτής της σχέσης στο τέλος του άρθρου.

Σύνταξη των κειμένων

Το Ιατρικό Βήμα, όσον αφορά τον τρόπο γραφής των κειμένων που υποβάλλονται προς δημοσίευση, ακολουθεί τις υποδείξεις των τελευταίων οδηγιών της Διεθνούς Eπιτροπής Συντακτών Iατρικών Περιοδικών (International Committee of Medical Editors – ICMJE) όπως αναθεωρήθηκαν το Δεκέμβριο του 2018 (http://www.icmje.org).

Tα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, σε σελίδα μεγέθους 210×295 mm (IS0 A4), από τη μία πλευρά των σελίδων και με περιθώρια τουλάχιστον 2.5 cm από κάθε πλευρά. Όλες οι σελίδες αριθμούνται, αρχίζοντας από τη σελίδα του τίτλου, στο μέσο της κάτω πλευράς της σελίδας. Tα εξής μέρη του άρθρου οφείλουν να αρχίζουν σε ιδιαίτερη σελίδα:
• η σελίδα του τίτλου
• η περίληψη και οι λέξεις-κλειδιά
• η αγγλική περίληψη και οι λέξεις-κλειδιά  στην Αγγλική(key words)
• το κυρίως κείμενο
• οι τυχόν ευχαριστίες
• ο βιβλιογραφικός κατάλογος
• οι πίνακες
• οι υπότιτλοι των εικόνων

 • Σελίδα τίτλου
  Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται: (α) ο τίτλος του άρθρου, που πρέπει να είναι σαφής, σύντομος (μέχρι 10 λέξεις) και περιεκτικός, χωρίς συντομογραφίες, (β) τα ονόματα των συγγραφέων, στην ονομαστική, (γ) η ιδιότητα του κάθε συγγραφέα καθώς και το επιστημονικό κέντρο, ίδρυμα, κλινική ή εργαστήριο από το οποίο προέρχεται η εργασία, (δ) το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο ενός από τους συγγραφείς για επικοινωνία με τη σύνταξη, (ε) ενδεχόμενες πηγές που ενίσχυσαν οικονομικά και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εργασίας
 • Eλληνική περίληψη και λέξεις-κλειδιά

H δεύτερη σελίδα περιέχει την περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

Περίληψη 100 λέξεων ή λιγότερο, οφείλει να συνοδεύει τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

Περίληψη 250 λέξεων ή λιγότερο οφείλει να συνοδεύει τις ανασκοπήσεις, τα πρωτότυπα άρθρα και τις αναδρομικές μελέτες. Στις ερευνητικές μελέτες η περίληψη διαιρείται σε τέσσερις παραγράφους:

Σκοπός: Aναφέρεται σύντομα ο ερευνητικός σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα.

Yλικό-Mέθοδος: Σύντομα και με σαφήνεια περιγράφονται ο πληθυσμός της μελέτης καθώς και οι ερευνητικές και στατιστικές μέθοδοι .

Aποτελέσματα: Περιλαμβάνει τα ευρήματα της μελέτης.

Συμπεράσματα: Περιγράφονται συνοπτικά  τα συμπεράσματα που απορρέουν από τα ευρήματα της μελέτης.

 • Αγγλική περίληψη

H αγγλική περίληψη (summary) γράφεται σε χωριστή σελίδα. Περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στην ελληνική και, επιπλέον, τα ονόματα των συγγραφέων με κεφαλαία γράμματα και τον τίτλο της εργασίας με μικρά. Συνοδεύει απαραίτητα όλες τις εργασίες.

 • Σύνταξη κυρίως κειμένου

Άρθρα Σύνταξης και Βραχείες Ανασκοπήσεις. Τα άρθρα σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνουν (κυρίως κείμενο) τις 1500 λέξεις, να περιέχουν μέχρι 15 αναφορές και 2 εικόνες ή πίνακες. Δεν έχουν τμήματα εισαγωγής, μεθόδων, αποτελεσμάτων και συζήτησης.

Ανασκοπήσεις Συνιστάται η έκταση του κυρίως κειμένου των υποβαλλομένων ανασκοπήσεων να μην είναι μεγαλύτερη των 10.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 100 παραπομπές. Πρέπει να έχουν μια μη δομημένη περίληψη έως 250 λέξεων. Δεν έχουν τμήματα εισαγωγής, μεθόδων, αποτελεσμάτων και συζήτησης. Οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τίτλους ενοτήτων για ευκολία ανάγνωσης. Απαραίτητη κρίνεται η αναγραφή των πηγών και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε από τους συγγραφείς για την αναζήτηση της ανασκοπούμενης πληροφορίας. Παρομοίως, το χρονικό πλαίσιο αναζήτησης των πρωτογενών ερευνητικών πληροφοριών, καθώς και ο σχολιασμός της μεθοδολογικής εγκυρότητας των πρωτογενών άρθρων και της δυνατότητας αναγωγής των συμπερασμάτων τους στο συγκεκριμένο κλινικό πλαίσιο όπου απευθύνεται η ανασκόπηση, αποτελούν σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε ανασκόπησης.

Πρωτότυπα άρθρα

Συνιστάται η έκταση του κυρίως κειμένου των υποβαλλομένων ανασκοπήσεων να μην είναι μεγαλύτερη των 5.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 50 παραπομπές. Πρέπει να έχουν μια δομημένη περίληψη έως 250 λέξεων.

 

Αναδρομικές μελέτες κλινικού υλικού (case series studies).

Συνιστάται η έκταση του κυρίως κειμένου των υποβαλλομένων ανασκοπήσεων να μην είναι μεγαλύτερη των 5.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 50 παραπομπές. Πρέπει να έχουν μια δομημένη περίληψη έως 250 λέξεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

Θα πρέπει να περιορίζονται στις 1500 λέξεις, συνολικά 2 σχήματα ή / και πίνακες και μέχρι 15 αναφορές. Τα άρθρα που υποβάλλονται σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να περιέχουν περίληψη έως 100 λέξεις.

Άρθρα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων, που παρουσιάζονται κατά τον επαγωγικότερο δυνατό τρόπο. Θα πρέπει να περιορίζονται στις 1500 λέξεις, συνολικά 2 σχήματα/εικόνες ή / και πίνακες και μέχρι 10 αναφορές. Τα άρθρα που υποβάλλονται σε αυτήν την κατηγορία δεν  περιέχουν περίληψη.

 • Μορφή κυρίως κειμένου

Τα Πρωτότυπα Άρθρα και οι Αναδρομικές Μελέτες θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: Δομημένη περίληψη, Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση.

Η εισαγωγή θα πρέπει να περιγράφει τον σκοπό της μελέτης και τη σχέση της με προηγούμενες εργασίες στο χώρο. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική διερεύνηση της βιβλιογραφίας.

Η μέθοδος θα πρέπει να είναι συνοπτική αλλά με αρκετή λεπτομέρεια ώστε να επιτρέπει σε άλλους ερευνητές να την ακολουθήσουν. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για στατιστική ανάλυση θα πρέπει να περιγράφονται.

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιάζουν τα θετικά και αρνητικά ευρήματα της μελέτης που θα υποστηρίζονται όπου είναι απαραίτητο με αναφορά στους πίνακες και στα σχήματα.

Η συζήτηση θα πρέπει να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της μελέτης, με έμφαση στη σχέση τους με την αρχική υπόθεση και σε προηγούμενες μελέτες. Οι συντμήσεις στο κείμενο πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατό.

Στις Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις η οργάνωση του κυρίως κειμένου είναι: Εισαγωγή, Περιγραφή της περιπτώσεως, Συζήτηση.

Ανασκοπήσεις, Άρθρα Σύνταξης και άλλα είδη θα πρέπει να χωρίζονται λογικά σε ενότητες και υπο-ενότητες σύμφωνα με τη θεματολογία.

 • Ευχαριστίες-Acknowledgements

Τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στους συγγραφείς, αναφέρονται στο τέλος του κειμένου.

 • Πίνακες

Οι πίνακες πρέπει να υποβάλλονται ένας σε κάθε σελίδα και να αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς με τη σειρά που αναφέρονται στο κείμενο.  O τίτλος τους πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός. Kάθε στήλη φέρει τη δική της σύντομη επικεφαλίδα. Oι επεξηγήσεις των συντμήσεων, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών συμβόλων, καθώς και οι λοιπές διευκρινίσεις παρατίθενται υπό μορφή υποσημειώσεων.Εάν κρίνεται αναγκαίο ελαττώστε το διπλό διάστημα σε διάστημα 1,5 και χρησιμοποιήστε μικρότερους χαρακτήρες ώστε να μην ξεπερνά κάποιος πίνακας τη μία σελίδα. Εάν παρά τις αλλαγές αυτό δεν είναι δυνατόν χωρίστε τον σε δύο ή περισσότερα μέρη.

Χρησιμοποιήστε οριζόντιες γραμμές για το σχεδιασμό του πίνακα και βάλτε απλή γραμμή κάτω από τις επικεφαλίδες του. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετες οριζόντιες ή κάθετες γραμμές. Για υποσημειώσεις χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα σύμβολα με τη σειρά: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.

Τα δεδομένα ενός πίνακα δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται μέσα στο κείμενο παρά μόνο για έμφαση

 • Εικόνες

Σαν εικόνες χαρακτηρίζονται τα σχήματα, τα δια­γράμματα, τα ιστογράμματα και οι φωτογραφίες. Yποβάλλεται μόνο ο τελείως απαραίτητος αριθμός εικόνων. Oι τίτλοι τους δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα, σε χωριστή σελίδα. Aριθμούνται με αραβικούς αριθμούς, ανάλογα με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Οι υποβαλλόμενες εικόνες θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας σε μορφή υψηλής ανάλυσης . Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φαίνονται τα ονόματα των ασθενών και εφόσον χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες τους, δεν πρέπει να αναγνωρίζεται το πρόσωπο τους. Στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς, για τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Οι επεξηγήσεις των υπομνημάτων μιας εικόνας πρέπει να αναγράφονται στη συγκεκριμένη λεζάντα.

 

 • Bιβλιογραφία

Ο βιβλιογραφικός πίνακας (βιβλιογραφία) συντάσσεται κατά το σύστημα Vancouver. Τα ονόματα των περιοδικών γράφονται με την καθιερωμένη στο Index Medicus σύντμηση.

α) Oι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς, κατ’ αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σειρά εμφανίσεως. Οι αναφορές στη βιβλιογραφία στο κείμενο θα πρέπει να έχουν μορφοποιηθεί ως εκθέτες και να τοποθετούνται μετά από σημεία στίξης . Στο βιβλιογραφικό κατάλογο υπάρχουν μόνο οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο. Πριν από κάθε παραπομπή στον κατάλογο προηγείται ο αντίστοιχος αριθμός του κειμένου.Oι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στους πίνακες ή στους τίτλους των εικόνων αριθμούνται με παρόμοιο τρόπο. Παρατίθενται λεπτομερώς αμέσως μετά τη λήψη του τίτλου και όχι στον τελικό κατάλογο.Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, εφόσον είναι ξένοι, μετά το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθεί η συντομογραφία “et al”, ενώ για τους Έλληνες «και συν.». Eφόσον οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται ο σύνδεσμος “&”.
β) Στο βιβλιογραφικό κατάλογο αναφέρονται το επώνυμο και τα αρχικά του ονόματος όλων των συγγραφέων, εφόσον οι συγγραφείς δεν είναι περισσότεροι από έξι (όταν είναι περισσότεροι αναφέρονται οι τρεις πρώτοι και ακολουθεί η ένδειξη “et al”). Aκολουθεί ο τίτλος του άρθρου, η συντομογραφία του ονόματος του περιοδικού, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Oι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών περιέχονται στην ετήσια έκδοση της National library of Medicine των HΠA, “List of Journals Indexed in Index medicus”. Όταν πρόκειται για βιβλία και μονογραφίες, μετά τον τίτλο ακολουθούν η πόλη, ο εκδοτικός οίκος, το έτος εκδόσεως και οι σελίδες.
Άρθρα που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, αλλά έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιβλιογραφικά. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την παράθεση του τίτλου του περιοδικού, σημειώνεται η ένδειξη “υπό δημοσίευση”.
Aντίθετα, η αναφορά σε προσωπικές επικοινωνίες, περιλήψεις (abstracts) και αδημοσίευτες παρατηρήσεις πρέπει να αποφεύγονται. Aκολουθούν μερικά παραδείγματα ορθού τρόπου γραφής των βιβλιογραφικής αναφοράς σε:
Άρθρο σε περιοδικό
• Hull R, Hirsh J, Sackett DL, et al. Clinical validity of a negative venogram in patients with clini­cally suspected venous thrombosis. Circulation 1981; 64:622-625.
Bιβλίο
• Kadir S. Diagnostic Angiography. Philadelphia: W.B, Saunders Company, 1986; 551-554.
Αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου
• Morris TW. Intravascular contrast media and their propeties. In: Scukas J, ed. Radiographic Contrast Agents. Rockville, Maryland: Aspen Publishers, Inc. 1989; 119-138.
 Yποβολή αρθρογραφίας

Tο κείμενο, οι πίνακες και οι εικόνες που το συνοδεύουν αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση E-mail: pismember.gr με την επισήμανση: Για το περιοδικό «Ιατρικό Βήμα» συνοδευόμενα από επιστολή υπογεγραμμένη από όλους τους συγγραφείς, που περιλαμβάνει δήλωση ότι τα κείμενα έχουν μελετηθεί και εγκριθεί από τους υπογράφοντες, καθώς και από γραπτή άδεια δημοσίευσης τυχόν ήδη δημοσιευμένου υλικού.

H σειρά υποβολής καθορίζει την προτεραιότητα δημοσίευσης ανάμεσα σε ομοειδείς εργασίες.

Tα δημοσιευμένα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή τους χωρίς τη γραπτή άδεια του Διευθυντή Σύνταξης.