Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ο Π.Ι.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ι.Σ., ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Menu

Ανοσορρύθμιση σχετιζόμενη με τη βιταμίνη D σε ασθενείς με ηπατική κίρρωση

Ιατρική επιμέλεια- απόδοση στα ελληνικά:  Ροζανή Σοφία  

Ανοσορρύθμιση σχετιζόμενη με τη βιταμίνη D σε ασθενείς με ηπατική κίρρωση

Tριάντος Χ.1, Καλαφατέλη Μ.1, Αγγελετοπούλου Ι.1 2, Διαμαντοπούλου Γ.1, Σπαντιδέα Π.2, Μιχαλάκη Μ.3, Βουρλή Γ.4, Κωνσταντάκης Χ.1, Ασημακόπουλος Σ.5, Μανωλακόπουλος Σ.6, Γώγος Χ.5, Κυριαζοπούλου Β.3, Μουζάκη Α.2, Θωμόπουλος Κ.1

  1. Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
  2. Τμήμα Ηπατολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
  3. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή Πατρών
  4. Τμήμα Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
  5. Παθολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
  6. Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

Vitamin D-related immunomodulation in patients with liver cirrhosis

Δημοσιεύθηκε στο European Journal of Gastroenterology and Hepatology ,Ιούλιος 2020, DOI: 10.1097/MEG.0000000000001597,

Τα αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση και τα επίπεδα της βιταμίνης D συνδέονται με τη σοβαρότητα της ηπατικής κίρρωσης και την επιβίωση των ασθενών. Ωστόσο, ο δυνητικός ρόλος της ανοσορρύθμισης που σχετίζεται με τη βιταμίνη D στην ηπατική αντιστάθμιση και τη θνησιμότητα των ασθενών σε σχέση με την ανεπάρκεια βιταμίνης D παραμένει ακόμη άγνωστος. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει τη συσχέτιση μεταξύ της κατάστασης της βιταμίνης D και των επιπέδων της πρωτεΐνης δέσμευσης βιταμίνης D (VDBP) με την κυτταροκίνη του ορού και την με πρωτεΐνη δέσμευσης λιποπολυσακχαρίτη (LBP) και να εξετάσει το ρόλο τους στη σοβαρότητα της νόσου και τη θνησιμότητα των κιρρωτικών ασθενών.

Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 100 ασθενείς, Καυκάσιας φυλής,  με κίρρωση του ήπατος. Οι συγκεντρώσεις των 25-(OH)-D, VDBP και LBP εκτιμήθηκαν με τη βοήθεια της μεθόδου ELISA. Τα επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-a), της ιντερλευκίνης 6 (IL-6), των ιντερλευκινών IL-1β, IL-8, IL-10 και IL-12 προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο Cytometric Bead Array.

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της 25-(OH)-D συσχετίστηκαν αντιστρόφως με τη βαθμολογία της CP, και τα επίπεδα των MELD, IL-6, και στάδιο CP και τα επίπεδα των MELD, IL-6, IL-8, LBP, CP. Οι κιρρωτικοί ασθενείς που με ανεπάρκεια της βιταμίνης D και σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία CP, αυξημένα επίπεδα IL-6 και χαμηλότερα επίπεδα VDBP. Στην πολυμεταβλητή ανάλυση, οι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την επιβίωση των ασθενών ήταν το στάδιο CP Β [αναλογία κινδύνου = 6,75. 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 1,32, 34,43; P = 0,022], CP στάδιο C (αναλογία κινδύνου = 7,39; 95% CI 1,41, 38,81; P = 0,018), παρουσία ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (αναλογία κινδύνου = 4,50; 95% CI 1,54, 13,13; P = 0,006) και επίπεδα της 25-(ΟΗ) βιταμίνης-D (αναλογία κινδύνου = 0,87, 95% CI 0,80, 0,95, Ρ = 0,002).

Συμπέρασμα: τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατάσταση της βιταμίνης D και τα επίπεδα VDBP σχετίζονται με τη σοβαρότητα της κίρρωσης του ήπατος και τη θνησιμότητα των ασθενών, πιθανώς μέσω μιας προφλεγμονώδους ανοσολογικής απόκρισης.

Abstract

Objective(s): Increasing evidence indicates that vitamin D status is linked to severity of liver cirrhosis and patients’ survival. However, the potential role of vitamin D-related immunomodulation in hepatic decompensation and patients’ mortality in relation to vitamin D deficiency remains unknown. The aim of the current study is to evaluate the association between vitamin D status and vitamin D binding protein (VDBP) levels with serum cytokine and lipopolysaccharide binding protein (LBP) and to examine their role on disease severity and cirrhotics’ mortality.

Methods: One hundred consecutive Caucasian patients with liver cirrhosis were enrolled in the study. 25-(OH)-D, VDBP, and LBP concentrations were assessed by ELISA. Cytokine tumor necrosis factor-a (TNF-a), interleukin 6 (IL-6), IL-1β, IL-8, IL-10, and IL-12 levels were determined by Cytometric Bead Array.

Results: 25-(OH)-D levels were inversely correlated with CP score, MELD, IL-6, and CP stage and VDBP levels with CP score, MELD, IL-6, IL-8, LBP, and CP stage. Cirrhotics with 25-(OH)-D deficiency and severe deficiency had significantly higher CP score, increased IL-6 levels and lower VDBP levels. In the multivariate analysis, the independent prognostic factors associated with patients’ survival were CP stage B [hazard ratio = 6.75; 95% confidence interval (CI) 1.32, 34.43; P = 0.022], CP stage C (hazard ratio = 7.39; 95% CI 1.41, 38.81; P = 0.018), the presence of hepatocellular carcinoma (hazard ratio = 4.50; 95% CI 1.54, 13.13; P = 0.006) and 25-(OH)-D levels (hazard ratio = 0.87; 95% CI 0.80, 0.95; P = 0.002).

Conclusion: The results show that vitamin D status and VDBP levels are associated with liver cirrhosis severity and patients’ mortality, possibly through a proinflammatory immune response.

Σχετιζόμενα άρθρα

Μακροπρόθεσμη κλινική έκβαση ασθενών με HBeAg-αρνητική χρόνιας ηπατίτιδας Β που διέκοψαν τα πυρηνικά νουκλεοσιδικά ανάλογα

Ιατρική επιμέλεια- απόδοση στα ελληνικά:  Ροζανή Σοφία   Μακροπρόθεσμη κλινική έκβαση ασθενών με HBeAg-αρνητική χρόνιας ηπατίτιδας Β που διέκοψαν τα πυρηνικά νουκλεοσιδικά ανάλογα Μανωλακόπουλος Σ.1 2, Κρανιδιώτη Χ.1, Κουρίκου Α.1, Deutsch M.M.1, Τριάντος Χ.3, Τσολιάς Χ.3, Μάνεσης Ε.4, Μάθου Ν.5, Αλεξοπούλου Α.1, Χατζηγιάννη Α.1, Παπαθεοδωρίδης Γ.2 Β΄ Παθολογική Κλνική, Τμήμα Γαστρεντερολογίας- Ηπατολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών […]

Η επιβάρυνση και η διαχείριση της αναιμίας σε Έλληνες ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου: μια αναδρομική, πολυκεντρική, μελέτη παρατήρησης

Ιατρική επιμέλεια- απόδοση στα ελληνικά:  Ροζανή Σοφία   Η επιβάρυνση και η διαχείριση της αναιμίας σε Έλληνες ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου: μια αναδρομική, πολυκεντρική, μελέτη παρατήρησης Φωτεινοπούλου Κ.1, Καρμίρης Κ.2, Αξιάρης Γ.3, Βελεγράκη Μ.2, Γκλάβας Α.4, Καπιζιώνη Χ.5, Καραγεώργος Χ.6, Κατερή Χ.7, Κατσούλα Α.8, Κοκκότης Γ.9, Κουρέτα Ε.10, Λαμούρη Χ.11, Μαρκόπουλος Π.12, Παλατιανού […]